Hello World


Responsive image
...
Yuchen Du
President
f
...
Can Wang
Vice President
...
Yiwei Zhou
Vice President
...
Jinwen Ouyang
Secretary
...
Tianyi Liang
Professional Chair
...
Fangzhou Liu
AS&E Director
...
Yuhan Liu
Publicity Chair
...
Junyan Luo
Fundraising Chair
...
Qingyang Lv
Chief Editor of Compass News
...
Chenjie Song
Social Chair
...
Yuedi Yu
Design Chair
...
Haosong Zheng
Event Chair
...
Jingsi Zou
Finance Chair